MansZibensDetektors

Arh?vs

Mekl?ju zibe?us dotaj? apgabal?

Te j?s mekl?jat p?d?jos 10 zibe?us dotaj? apvid?. Lai defin?tu apgabalu, p?rvieto mar?ieri uz kartes un ieraksti mekl??anas r?diusu. Izl?des tiks vizualiz?tas k? kr?saini punkti uz kartes. Uz punkta var uzlik??in?t, lai apskat?tu s?k?k t? inform?ciju. Mekl??anu var veikt tikai sarkani iekr?sotaj? da?? ap b?zes staciju.

Karte

Mekl??anas parametri

Mekl??anas parametriKoordin?tas:Distance (m):