MyLightningDetection

Informacja

Wa?ne informacje

Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za dok?adno?? kompletno??, terminowo??, jako?? informacji na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za szkody wynikaj?ce z zaufania do tre?ci na naszej stronie lub jej stosowania.

Ogólne

Blitzortung.org to prywatna sie? stacji nas?uchuj?cych wy?adowania atmosferyczne. Stacje rejestruj? sygna?y elektromagnetyczne uderze?. Razem z informacj? czasow? sygna?u oraz pozycj? geograficzn? obliczana jest pozycja uderzenia (metoda TOA - time of arrival).

Dok?adno??

Dok?adno?? jest ca?kiem dobra i czasami mjest ni?sza ni? kilometr. Jest to porównywalna dok?adno?? do komercyjnych stacji wykrywaj?cych burze

We? udzia?

Mo?esz zbudowac w?asny odbiornik (koszt okko?o 150 Euro). Razem z nim mo?esz byc czonkiem sieci i mie? dost?p do wszystkich danych o uderzeniach. Wi?cej informacji tutaj: Blitzortung.org > Cover your Area. Patrz tak?e: Wetter-Board<

MyBlitzortung

Wizualizacje na niniejszych stronach s? robione przez oprogramowanie MyLightningDetection (MyBlitzortung). Nie mo?na zagwarantowa?, ?e to oprogramowanie pokazuje zawsze poprawne informacje! Odpowiedzialno?? spoczywa po Twojej stronie!. MyLightningDetection jest darmowym programem. Wi?cej infomracji mo?esz znale?? tutaj: www.myblitzortung.org.

Data u?ycia

Dane podane na niniejszej stronie oraz na Blitzortung.org s? u?ywane do celów prywatnych oraz rozrywki. Nie jeste?my komercyjnym serwisem informacynym dla wy?adowa? atmosferycznych! Wi?cej informacji na Blitzortung.org