MyLightningDetection

Statystyka

Statystyki stacji Dessau

Tutaj mo?na znale?? statystyki stacji wykrywania TOA Dessau.

 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H1 / E1
 • Antena 1+2: Loop
 • Website: www.dessauwetter.de
 • Comment: Station Blue mit Loop-Antennen

Ogólne statystyki z ostatniej godziny

 • Stacja aktywna: tak
 • Ostatnia zmiana: 9.7 minut temu
 • Ostatnio wykryte uderzenie: 2024-03-03 18:58:20
 • Uderzenia: 0
 • Sygna?y: 1,495
 • Wspó?czynnik lokalizacji: 0.0%
 • Wspó?czynnik uderze?: 0.0% (Mapa)
 • Uderzenia uczestników min. stacji: 0 (0.0%)

GPS

Niektóre informacje o lokalizatorze GPS, który jest u?ywany do odbioru dok?adnego czasu i pozycji. Je?li znane, jak kierunki anteny tak?e s? wy?wietlane (czerwony, zielony).

 • Koordynaty ?rednie: 51.798694° / 12.245849° (±3.5m)
 • Ostatni czas bez GPS: 2023-11-17 8:50:11

Liczba uderze?

Tutaj mo?na zmobaczy? ca?kowit? liczb? uderze? na godzin? wykryt? przez sie? detektorów, liczb? wykrytych uderze?/h stacji Dessau i ?reni? liczb? uderze? dla wszytkich stacji

Wykresy: Statystyka uderze?

Liczba sygna?ów

Liczba odebranych sygna?ów na godzin? ze stacji Dessau a tak?e ?rednia ze wszystkich stacji

Wska?niki

Wska?niki uderze? oraz lokalizacji s? wa?nymi parametrami dla poprawnego strojenia stacji. Obliczenia: wska?nik lokalizacji = (wykryte uderzenia przez stacj?) / (sygna?y staci) wska?nik uderze? = (wykryte uderzenia przez stacj?) / (liczba uderze? w sieci)

Wykresy: Wska?niki uderze? i lokalizacji

Wska?nik uderze? na odleg?o??

Przegl?d w?asnego wka?nika lokalizacji od stacji. Ca?kowita liczba uderze? od odleg?o?ci tak?e jest widoczna

Wykresy: Wska?nik uderze? na odleg?o??

Wska?nik uderze? na kierunku

W?asny wska?nik lokalizacji na tle kierunków geograficznych. Dla lepszego porównania dost?pna jest liczba wszystkich uderze?.

Wykresy: Wska?nik uderze? na kierunek